Kiến tạo tầm vóc tri thức người Việt Nam

Giá trị cốt lõi

ChứngChỉNghề.Info được hình thành trên 5 giá trị cốt lõi

Kỷ luật

Kỷ luật bản thân, kỷ luật trong công việc

Trách nhiệm

Trách nhiệm với khách hàng, trách nhiệm với đối tác, trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công ty

Chính xác

Chính xác trong giao tiếp, chính xác trong thông tin

Nhanh chóng

Nhanh chóng trong phản hồi, nhanh chóng trong làm việc

Đúng nhu cầu

Cung cấp đúng nhu cầu khách hàng

Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị sản xuất và liên kết giáo dục mang định hướng công nghệ.

Sứ mệnh

Với mong muốn nâng cao “tầm vóc tri thức” người Việt Nam bằng giá trị của giáo dục, kiến thức. ChứngChỉNghề.Info ra đời với sứ mệnh kết nối cho thị trường những sản phẩm giáo dục phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam. Cùng với đó là nỗ lực sáng tạo ra những sản phẩm giáo dục mang tính giá trị và nhân văn, góp phần thực hiện mong muốn nâng cao “tầm vóc tri thức” người Việt Nam